Albert Einstein: Když nebudou včely nebude ani člověk


Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín konané 22. listopadu 2016 v  Sokolovně   Kojetín

23.11.2016 20:10

Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín

konané 22. listopadu 2016 v  Sokolovně   Kojetín

 

Jednání bylo přítomno 28 členů z 32, schůzi řídil Mojmír Večerka, Jan Válek a František Vršecký

 

        Program schůze:

1.     Zahájení

2.    schůze ČSV OO Přerov   Krajský aktiv   léčení

3.    Léčení varidolem, 3 léčení aerosolem

4.    Diskuze

5.    Výplata dotace D1

6.    Zaplacení příspěvků na rok 2017

7.    Závěr

 

 

Ad1. Přítel Mojmír Večerka zahájil schůzi, seznámil členy ZO s činností od minulé členské schůze

·         Byla provedena jedna výborová schůze se zaměřením na přípravu členské schůze a organizaci léčení aerosolem.

 

Ad2. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s programem aktivu zástupců ZO, OO a KKV Olomouckého kraje

·         Čerpání evropské dotace

·         Čerpání dotace 1.D

·         Údaje do statistiky

·         Změna názvu ČSV a ZO

 

 

Ad3. Členská schůze byla seznámena s metodikou léčení pomocí varidolu

 

Termín:

 

9.12.2015 – 11.12.2016

 

9.12.   Uhřičice

10.12. Kojetín, Měrovice

11.12. Kovalovice, Křenovice, Popůvky

 

Zhruba od 10. října do Vánoc probíhají 3 ošetření s odstupy min. 14 dní. Při teplotě nad +10 °C fumigací (doutnající papírový pásek s nakapaným léčivem) anebo vodním aerosolem. Při teplotě -5 °C až +10 °C aerosolem z acetonu. Používá se buď Varidol (účinná látka amitraz) anebo MP 10 FUM (fluvalinát) či M-1 AER (fluvalinát).
Výrazně vyšší účinnosti se dosáhne při léčení včelstev, která již nemají žádný plod - všichni roztoči jsou vystaveni působení účinné látky.

Po třech dnech od posledního léčení je potřeba očistit podložky od spadaných roztočů. Včely nesmí mít možnost podložku čistit - např. při oteplení.
Po 30 dnech včelař všechnu měl z podložky omete, vysuší a odevzdá směsný  vzorek příteli Vršeckému  20.1.2017

Pokud byli při lab. vyšetření v zimní měli nalezeni 3 a více roztoči na 1 včelstvo, je nařízeno jarní přeléčení. Provádí se nátěrem zavíčkovaného plodu vodním roztokem přípravku M-1 AER (fluvalinát) a zároveň fumigací Varidolem (amitraz). Působí jak na zavíčkované roztoče (nátěr proniká víčky) tak i na volné roztoče

 

 

 

Označení vzorků měli:

Krabičku označit jménem, příjmením a počtem včelstev štítky budou vytištěny z CIS

Na další schůzi odevzdat Záznam o léčení za rok 2015

 

Ad4. Výplata dotace 1.D – přítomní členové odebrali určené částky, které vydával přítel Jan Válek a dále zaplatili příspěvky na rok 2016

 

Ad5. V závěru předseda ZO připomněl členům § 30 Práva a povinnosti členů Stanov Českého svazu včelařů, zejména povinnosti:

 a) podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni, 

b) včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky, 

c) podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů, 

d) plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence, 

e) znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev, 

f) spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev, 

g) zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň, 

h) vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV,

 

Další schůze bude pravděpodobně 20.1.2017

 

 

 

V Kojetíně dne 22.11.2016

…………………………………… …………………………………………

 

Mojmír Večerka

Radovan Dvouletý

Jan Válek

František Vršecký

 

—————

Zpět