Albert Einstein: Když nebudou včely nebude ani člověk


Členské schůze

25.11.2015 20:37

 

Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín

konané 22. ledna 2016 v Hotelu Pivovar v Kojetíně

 

Jednání bylo přítomno 25 členů z 29, schůzi řídil Mojmír Večerka, Jan Válek a Jaroslav Brabec

 

 • Program schůze:

 

 1.    Výběr vzorků měli od včelařů

 2.    Návrh a schválení programu schůze

 3.    Objednávka léčiva na rok 2016 a nařízení SVS

 4.    Zpráva o činnosti ZO za rok 2015

 5.    Zpráva o hospodaření základní organizace v roce     2015

 6.        Zpráva kontrolní a revizní komise
 7.        Statistika
 8.        Plán činnosti a rozvaha na rok 2016
 9.    Diskuze k předneseným zprávám a plánům

 10.    Usnesení a závěr VČS

 11.    Občerstvení

 12.    Jarní prohlídka - video

   

  Ad1.  Přítel František Vršecký zabezpečil výběr vzorků měli, Jaroslav Brabec zabezpečil výběr starých záznamů o léčení a výdej nových záznamů o léčení

   

   

  Ad2. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s návrhem programu VČS  a nechal hlasovat o jejím programu. Program schůze byl přijat 100 % přítomných

   

  Ad3.  Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s nařízením státní veterinární správy na rok 2016

 • Jaké úkoly pro mor včelího plodu

 • Jaké úkoly pro odevzdání měli

 • Postup při objednání léčiva na rok 2016

   

Ad4. Zpráva o činnosti Základní organizace ČSV Kojetín za rok 2015

 

V roce 2015 se konala 1 výroční členská schůze, 2 členské schůze a 4 schůze výboru.

Členové výboru se dále scházeli jednotlivě podle aktuální potřeby k projednání a zajištění jednotlivých úkolů.

Členové výboru v průběhu roku zajišťovali:

 • organizaci a sběr zimní měli

 • organizaci jarního přeléčení

 • zpracování objednávky na léčiva, jejich roztřídění a distribuci

 • zpracování a vyřízení žádostí o dotaci za ošetření včelstev aerosolem

 • organizaci členské schůze

 • organizaci, zpracování, kontroly a výplatu žádostí o dotaci 1.D

 • vedení agendy spojené s fungováním Základní organizace

   

  ZO Kojetín pracovala v 5 obvodech. K 1.1.2016 máme  29 členů, kteří zazimovali 304 včelstev. Oproti stavu k 1.1.2014 kdy jsme měli 25 členů a zimovali jsme 302 včelstev. K 1. 1.2015 tedy máme o 4 členy více  a o 2 včelstva více oproti předchozímu roku.

   

  Během roku došlo k těmto změnám:

  Od poslední výroční schůze v roce 2014 požádali o členství:

  Přítel Jakub Hlavinka, Stanislav Valenta, Josef Zahradník a Ing. Pavel Zemánek

  Tímto je mezi námi znovu vítám a přejeme jim hodně úspěchů a radosti v práci se včelami.

   

  Na výroční členské schůzi v roce 2015 byli zvoleni noví členové výboru ZO ČSV Kojetín.

  Tento den ukončil činnost výbor starý. Tímto bych chtěl jménem svým ale i jménem všech členů poděkovat příteli Kotkovi, Zítkovi a Štětkařovi za dlouholetou a obětavou práci pro ZO ČSV Kojetín.

  V měsíci březnu byly spuštěny webové stránky ZO ČSV Kojetín a začali jsme pracovat v CIS

   

  Na členské schůzích, na našich webových stránkách a v časopisu včelařství byli členové informováni o možnostech čerpání dotace z programu EU a krajské dotace.
   

 

Ad5. Přítel Válek přednesl zprávu o finančním hospodaření za rok 2015

 

Ad6. Přítel Jaroslav Brabec přednesl zprávu kontrolní a revizní komise o hospodaření za rok 2015

Zpráva kontrolní a revizní komise Českého svazu včelařů ZO ČSV Kojetín

Osnova:

 1. Finanční zpráva
 2. Závěr

    

 1. Finanční zpráva

Předseda KRK provedl kontrolu hospodaření základní organizace. Pokladník př. Jan Válek předložil ke kontrole veškeré potřebné podklady. Pokladní deník obsahuje za rok 2015 celkem 36 položek. Všechny tyto položky byly porovnány s přeloženými fakturami, pokladními výdajovými a příjmovými doklady. V deníku nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a všechny výdajové i příjmové položky jsou řádně odůvodněny. Zároveň byla provedena kontrola pokladny, také bez nedostatků. ZO ČSV Kojetín měla na účtu k 1.1.2015 8 574,01,- Kč a k 31.12.2015  11 245,17,- Kč.

Hotovost v pokladně činila k 1.1.2015 5 119,90,- Kč a k 31.12.2015 5 753,90,- Kč.

 1. Závěr

Kontrolou hospodaření nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky, veškerá dokumentace je vedena pečlivě a prostředky základní organizace jsou vynakládány účelně.  V minulosti se podařilo vytvořit postupně určitou finanční rezervu, kterou by bylo vhodné zachovat pro případné řešení mimořádných situaci.

Ad7. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy se statistikou za včelařský rok 2015

Ad8. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s Plánem činnosti a s kalendářním plánem na rok 2016

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • konání Výroční členské schůze ZO 22. 1. 2015
 • každý včelař ZO zajišťuje ve svých včelstvech odběr vzorků měli
 • odevzdání vzorků měli příteli Vršeckému
 • odevzdání požadavků na léčivo v roce 2016
 • odevzdání záznamu o léčení za rok 2015
 • výdej nových záznamů o léčení na rok 2016

Únor

 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • všichni členové ZO nahlásí stanoviště na OŽP MÚ Kojetín, termín – 28.2.

Březen

 • výbor ZO vyhodnotí výsledky odebraných vzorků měli a bude informovat členy o přeléčení přípravkem variol  M1AER v kombinaci s fumigací variol 125 mg
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • přítel Večerka zabezpečí průběžnou aktualizaci webových stránek ZO Kojetín a CIS
 • konec března první prohlídka včelstev – vložení stavebních rámků

Duben

 • jarní prohlídky  viz. video
 • každý včelař ZO předá informace SMS zprávou o vyzimovaných včelstvech příteli Večerkovi na mob. 608 179 311  -           do 29. 4. 2016

  Květen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
 • Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem
 • Přítel Vršečký, jednatel a pokladník zajišťují objednání léčiv, termín - do 31.5.

Červen

 • vyzvednutí léčiva formidol a gabon u přítele Vršeckého
 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
 • I. medobraní
 • ošetření včelstev kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol), termín - po vytočení medu

Červenec

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
 • II. Medobraní
 • plánovaná výměna matek
 • ošetření včelstev gabonem od 20. 7. 2016

Srpen

 • vyzvednutí léčiva varidol u přítele Vršeckého
 • ošetření včelstev gabonem nejpozději do 10. 8. 2016
 • práce ve včelách, dokončení medobraní
 • příprava včelstev na zimu, redukce medníků a plodiště - zakrmení včelstev
 • duplicitní ošetření kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol)

Září

 • konání členské schůze podklady na dotace 1. D. + hlášení o počtech včelstev a stanovišť do ústřední evidence
 • výbor ZO zajišťuje podání žádosti o dotaci 1. D.

Říjen

 • Včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace) od 10. 10. 2016
 • práce ve včelách, příprava stanovišť na zimu

Listopad

 • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS

Prosinec

 • přítel Štětkař  společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Varroa Destruktor (Aerosol)
 • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti
 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na leden dalšího roku

Den

Datum

Čas

Akce

Místo

Po

11.1.

17:30

Výborová schůze

Restaurace Morava

Po

18.1.

15:00

Plenární zasedání

Lipník restaurace      U zámecké zahrady

22.1.

18:00

Výroční členská schůze

Hotel Pivovar 

So, Ne

.5.

 

Včelařská pouť sv. Hostýn

Bystřice pod Hostýnem

Po

15.8.

17:30

Výborová schůze

Restaurace Morava

So, Ne

.8 

 

Kojetínské hody

Kojetín

26.8.

18:00

Členská schůze, výběr podkladů pro dotaci 1.D

Sokolovna Kojetín 

Po

14.11.

17:30

Výborová schůze

Restaurace Morava

26.11.

18:00

Členská schůze,  výplata dotace 1.D

Sokolovna Kojetín 

 

 

Ad9. Přítel Válek přednesl finanční rozvahu pro rok 2016

         

ROZVAHA 2016

       
         

PŘÍJMY :

       
         

Dotace:

počet včelstev

##

38 304

 

Měst.úřad

 

 

 

 

úrok účet

 

 

1

 

Členské příspěvky vlastní

15 Kč

 

4 560

 

Členské příspěvky ZO

 

 

730

 

Dotace na léčení aerosolem OV ČSV

 

 

2 880

 

Za léčivo od členů

 

 

5 704

 

CELKEM

 

 

52 179

 

VÝDAJE :

       
         

Vyplaceno členům :

 

 

24 238

 

Členské příspěvky ÚV ČSV - á 200 Kč

 

5800

 

Členské příspěvky ÚV ČSV - 85 %

 

4107

 

Účelový příspěvek

 

 

 

 

Léčivo

 

 

6668

 

CELKEM

 

 

40 813

 
         

Odeslat ÚV ČSV

 

 

9907

 
         

Ostatní:

       
         

Vedení účtu

 

 

61

 

Schůzová činnost

 

 

2 900

 

Poštovné

 

 

121

 

Výdaje na léčení

 

 

592

 

Ostatní

 

 

873

 

Celkem

 

 

4547

 

 

       

 

 • V diskuzi vystoupil přítel Petr Štětkař s návrhem aby byl vyškolen nový lečitel pomocí aerosolu

 • Dále v diskuzi vystoupil přítel Pavel Zítka, že se mu osvědčilo jarní léčení  varidolem M-1 AER (fluvalinát) a doporučil toto léčení i ostatním členům ZO

   

Ad9. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s návrhem usnesení a nechal o něm hlasovat

 

Usnesení výroční členské schůze  ZO ČSV Kojetín  ze dne 22. ledna 2016

 

Výroční členská schůze bere na vědomí

Informaci o účasti a informaci o usnášení Výroční členské schůze

Přednesené připomínky a návrhy

 

Výroční členská schůze schvaluje :

 

Zprávu o činnosti ZO ČSV  v roce 2015

Zprávu o hospodaření za uplynulé období a rozpočet na další období

Zprávu revizní komise,

Výši členského příspěvku na včelstvo v roce 2016  - 15 Kč,

Předložený plán práce a kalendářní plán na rok 2016

 

Členská schůze schvaluje úhradu cestovních nákladů spojených s výkonem funkcí členům výboru dle platných směrnic ČSV.

 

Členská schůze schvaluje skartaci účetních dokladů a písemností dle archivního a skartačního řádu ČSV,

 

Členská schůze schvaluje přijetí Karla Kratochvíla  a Patrika Olšanského do ČSV ZO Kojetín dnem 22.1.2016,

 

Členská schůze ukládá výboru a důvěrníkům :

 

 Pomáhat mladým a začínajícím včelařům v jejich začátcích.

Starat se o zajištění léků pro včelstva a vyšetření zimní měli.

Ve zvýšené míře dodržovat příslušná nařízení Veterinární správy.

Informovat včelaře prostřednictvím důvěrníků a internetových stránek o dění v základní organizaci, ČSV, přednáškách, dotacích atd.

Zúčastňovat se školení a přednášek zaměřených na vzdělávání funkcionářů ZO ČSV.

 

Členská schůze ukládá všem členům

V daných termínech sdělovat požadované informace o stavu včelstev, jejich léčení, včas odevzdávat objednávky na léky a vzorky měli k laboratornímu vyšetření.

Sledovat během roku výskyt roztočů varroa a zamezit jejich přemnožení.

Sledovat včelí plod během včelařského roku jako prevenci před nákazou morem včelího plodu a případné podezření hlásit nákazovému referentovi.

Hlásit podezřelé úhyny včelstev nákazovému referentovi př. Vršeckému.

Vytipovat ve svém okolí podezřelá stanoviště včel např. opuštěná, neoznačená jménem včelaře. Zjištěné stanoviště hlásit důvěrníkovi a nákazovému referentovi.

 

Členská schůze doporučuje všem členům ČSV sledovat časopis Včelařství a internetové stránky ČSV a ZO ČSV Kojetín z důvodu lepší informovanosti členů o dění v ČSV a Základní organizaci Kojetín.

Návrh usnesení byl přijat 100% přítomných včelařů

 

 

V Kojetíně dne 22.1.2016

…………………………………… …………………………………………

 

Mojmír Večerka

Radovan Dvouletý

Jan Válek

František Vršecký

Jaroslav Brabec


—————

Zpět